Nowa publikacja!

okl_str

Z przyjemnością informujemy, że światło dzienne ujrzała publikacja: Zamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie. Studia i Materiały. Jest ona podsumowaniem oraz opracowaniem badań archeologicznych-architektonicznych prowadzonych na terenie wąbrzeskiej warowni w latach 2010-2011.

Zebrane w tym tomie materiały mają różny charakter. Znalazły się w nim przede wszystkim opracowania źródłowo-analityczne omawiające wyniki badań prowadzonych zarówno na zamku wysokim, który powstał w 1. połowie XIV wieku jako siedziba biskupów chełmińskich, później zaś starostów polskich, jak i na przedzamczu rozciągającym się niegdyś po wschodniej stronie zamku wysokiego. W książce przedstawiono dzieje średniowiecznego i nowożytnego zamku na podstawie najnowszych studiów historycznych oraz wyniki badań archeologicznych i architektonicznych. Obok szczegółowego przedstawienia odkrytej podczas badań stratygrafii i chronologii nawarstwień kulturowych, praca zawiera także opracowania poszczególnych kategorii źródeł ruchomych (naczynia ceramiczne, materiały budowlane, kafle, szkło, monety, wyroby z metalu, gliny, kamienia, kości zwierzęce) oraz nieruchomych (analizy architektoniczne odsłoniętych pozostałości zamku, analizy technik budowlanych), jak również studia poświęcone rekonstrukcji dziejów zamku na podstawie analizy przekazów historycznych i studiów architektonicznych. Zaproponowano również nową rekonstrukcją dziejów architektury zamku biskupiego, kolejnych etapów jego budowy i układu przestrzennego, zwłaszcza w aspekcie analizy funkcji poszczególnych pomieszczeń w kolejnych fazach rozwoju.

Książkę uzupełnia dołączona na płycie CD wirtualna rekonstrukcja zamku.

Prezentowana monografia jest zwyciężczynią konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Publikację dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nr umowy 3789/14/FPK/NID, w ramach priorytetu: Ochrona zabytków archeologicznych), Urzędu Miasta Wąbrzeźna, Instytutu Archeologii UMK w Toruniu.

Redakcja

Możesz skomentować ten tekst.

Napisz komentarz